پیمانکاران


در اینجا اطلاعات و مقالات مفیدی در مورد مواد و سیستم های جدید، پروژه های جالب، دوره های آموزشی، شرکای صنعتگر ما و بسیاری موارد دیگر خواهید یافت. خواهشمند است قبل از عقد قرارداد و یا هر مرحله کاری با مجموعه بهداد مشاوره و استعلام داشته باشید ، در غیر اینصورت مجموعه بهداد هیچگونه ضمانتی در ارتباط با کیفیت مواد و اجرا نخواهد داشت.


نمایندگی استانهای هرمزگان

در اینجا اطلاعات و مقالات مفیدی در مورد مواد و سیستم های جدید، پروژه های جالب، دوره های آموزشی، شرکای صنعتگر ما و بسیاری موارد دیگر خواهید یافت.