سخت کننده رنگی بتن استامپمواد اولیه مورد نیاز در اجرای بتن استامپ کف

قالب های بتن استامپ
وابسطه به متراژ به ازای هر 500 متر مربع یک پکیج کامل

+
پودر رها ساز قالب
در هر متر مربع بین 200 - 250 گرم
+
پودر سخت کننده رنگی
در هر متر مربع بین 3/5  -  4/5 کیلوگرم ترافیک انسانی
در هرمتر مربع 4  -  6 کیلوگرم  ترافیک اتومبیل

***  قیمت ها بر اساس کیسه های 50 کیلوگرمی ثبت شده است  ***

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی