رلیز ها


رها ساز های پودری به عنوان یک ماده نانو محصول باعث چرب شدن و عدم جذب مواد مرطوب به هر نوع جسمی میشوند. درصورتی که این محصول به صورت رنگی مورد استفاده قرار گیرد میتواند باعث ایجاد سایه ها و تغییر رنگ بتن استامپ شده بعد از شستشو شود. این اتفاق در محل هایی مانند بند سنگ ها و برجستی و فرورفتگی های تیز میافتد و به زیبایی و طبیعی بودن سطح اجرایی منجر میشود.از این پودر در هر متر مربع در حدود 200 تا 250 گرم استفاده میشود. توجه کنید که مصرف کمتر باعث عدم اثر کافی چربی و متاسفانه حباب زدگی روی بتن نهایی خواهد شد.

**** توجه کنید قیمت ها بر اساس کیسه های 25 کیلوگرمی محاسبه شده ****

___________________________________________________________کمی صبر کنید...

دسته‌بندی